රටේ මුහුදත් විනාශ වීමට පටන් ගෙනද? ජාතික මෙහෙවර – Jathika Mehawara,