රටපුරා සිදුවන පරිසර හානියට නිතීය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැද්ද? – ජාතික මෙහෙවර – Jathika mehawara

රටපුරා සිදුවන පරිසර හානියට නිතීය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැද්ද? - ජාතික මෙහෙවර - Jathika mehawara