කොවිඩ් එන්නත්කරණයේදී ජනතාව දැන ගත යුතු කරුණු TV1 ජාතික මෙහෙවර – Jathika mehawara

කොවිඩ් එන්නත්කරණයේදී ජනතාව දැන ගත යුතු කරුණු TV1 ජාතික මෙහෙවර - Jathika mehawara