දරාගන්න බැරි හිතක් තියෙන්නේ පිරිමින්ට (පිරිමි ගණිකාවොත් අපේ රටේ ඉන්නවා)නිරන්ජනී ශන්මුගරාජා – දිගැස

දරාගන්න බැරි හිතක් තියෙන්නේ පිරිමින්ට (පිරිමි ගණිකාවොත් අපේ රටේ ඉන්නවා)නිරන්ජනී ශන්මුගරාජා - දිගැස