සංචරණ සීමාව පැනවීමයි, ලොක්ඩවුන් කිරීමයි දෙකක්ද? ජාතික මෙහෙවර – Jathika Mehawara,