ලකුණු 200 න් 200 ගත් 5 හපන්නු මොකද කියන්නේ.. ?

ලකුණු 200 න් 200 ගත් 5 හපන්නු මොකද කියන්නේ.. ?