රංජිත් දිසානායක – පනස් වසරක් සපුරන හැත්තෑ එකේ අරගලය සහ ජවිපෙ අද – Sithijaya EP-43