පිළිකාකරක අඩංගු පොල්තෙල් සහ දේශීය පොල්තෙල් හදුනාගමු – Jathika Mehawara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *