කොරෝනා පාලනය සෞඛ්‍ය අංශවලින් ගිලිහිලාද? ඇත්ත, නැත්ත – Jathika Mehawara