කොරෝනා නිසා ඉන්දියාවට උදාවී ඇති තත්ත්වය ලංකාවට නොවෙන්න වග බලා ගමු! – ජාතිත මෙහෙවර – Jathika Mehawara