කොරෝනා අවදානම නිසා නැවත නිරෝධායන රීති පනවයි ද ? ජාතික මෙහෙවර – Jathika Mehawara