ඉතිහාස පොතේ අඩුවෙන් ලියැවුණු සීගිරියටත් වඩා ඉපැරණි දැවැන්ත රාජධානියේ පුරාවෘත්තය – Purawatha