කොරෝනා නව ප්‍රභේදය හමුවේ සෞඛ්‍ය අංශ මුහුණ දෙන ගැටළු – ජාතික මෙහෙවර Jathika mehawara – 2021.02.18

කොරෝනා නව ප්‍රභේදය හමුවේ සෞඛ්‍ය අංශ මුහුණ දෙන ගැටළු - ජාතික මෙහෙවර Jathika mehawara - 2021.02.18