කෘත්‍රිමව හදපු ලංකාවේ පළමු අශ්වයා ගැන ඔබ දන්නවා ද? – Pitagamkaraya – පිටගම්කාරයා

කෘත්‍රිමව හදපු ලංකාවේ පළමු අශ්වයා ගැන ඔබ දන්නවා ද? - Pitagamkaraya - පිටගම්කාරයා