අති උතුම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් ඊයේ පැවැත්වු මාධ්‍ය හමුව