මෙරට කොවිඩ් එන්නත්කරණයේ වත්මන් තත්ත්වය – Jathika mehawara

මෙරට කොවිඩ් එන්නත්කරණයේ වත්මන් තත්ත්වය - Jathika mehawara