කොළඹ දිස්ත්‍රීක්කයේ කොරෝනා තත්ත්වය හා පාසල් ආරම්භයට ඇති සුදානම – ජාතික මෙහෙවර – Jathika mehawara

කොළඹ දිස්ත්‍රීක්කයේ කොරෝනා තත්ත්වය හා පාසල් ආරම්භයට ඇති සුදානම - ජාතික මෙහෙවර - Jathika mehawara