අපේ සිංහරාජය අපි රැකගමු Saveoursinharaja​. – ජාතික මෙහෙවර විශේෂ වැඩසටහන – Jathika Mehawara

අපේ සිංහරාජය අපි රැකගමු Saveoursinharaja​. - ජාතික මෙහෙවර විශේෂ වැඩසටහන - Jathika Mehawara