සරස්වතිචන්ද්‍ර අගෝස්තු 15 වන දින සිට සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8.30 ට

සන්ජේ ලීලා බන්සාලි නිෂ්පාදනය කළ සම්මානනීය හින්දි ටෙලි සිත්තම ‘ සරස්වතිචන්ද්‍ර ‘ අගෝස්තු 15 වන දින සිට සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8.30 ට ‪‎TV1‬ වෙතින්