මිහිදු අධ්‍යක්ෂවරයාට සින්දුවක්

ප්‍රධාන චරිතයක් ඉල්ලා මිහිදු අධ්‍යක්ෂවරයාට සින්දුවක් කියපු හැටි
යා‍ලු‍වන්‍‍ටත්‍ බ‍ලන්‍‍න Share ක‍රන්‍‍න