පුංචි මනාලි අගෝස්තු 15 වන දින සිට සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 7.00 ට TV1 වෙතින්