පියුමි හංසමාලි සෞම්‍යත් එක්ක නටපු නැටිල්ල…..මාර රොමැන්ටික් නෙහ්…..!