දඟරැල්ල බලන්න

සතියේ දින පහේම දහවල් 12.45ට දඟරැල්ල බලන්න .වටිනා POWER BANKS දිනාගන්න ඔබේම කරගන්න #Dangarella #Win #PowerBanks Gayan Gunawardene Gayan Gunawardene II Hasini Divyanjali Jayasekara