කොවිඩ් සමග කොවිඩ් නොවැළදී සිටිමේ අභියෝගයට රජයේ මැදිහත්වීම ප්‍රමාණවත් ද? – 2020.11.16

කොවිඩ් සමග කොවිඩ් නොවැළදී සිටිමේ අභියෝගයට රජයේ මැදිහත්වීම ප්‍රමාණවත් ද? - 2020.11.16