කොවිඩ් මැද මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර මැඩ ගන්නේ කෙසේද?

කොවිඩ් මැද මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර මැඩ ගන්නේ කෙසේද?