කොරෝනා දෙවැනි රැල්ල හමුවේ කොළඹ අවධානමක?

කොරෝනා දෙවැනි රැල්ල හමුවේ කොළඹ අවධානමක?