කොරොනා නතර කළ ජිවීත, නතර කල තැනින් එතෙර කරගන්නේ කෙසේද?

කොරොනා නතර කළ ජිවීත, නතර කල තැනින් එතෙර කරගන්නේ කෙසේද?