කැපී පෙන වැඩ හමුවෙන තැන ‘ KP ‘ ඉරිදා රාත්‍රී 09.30ට