කතරගම දෙවිඳුන්ගේ වේලායුධය රැගත් පෙරහැර දෙවන දිනයේ අවසානය