ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් ශුරීන්ගේ සුන්දර බිරිඳ ‘ සුමිත්‍රා පීරිස් ‘ මැතිණිය මෙවර සුන්දර බිරිඳ තුලින් – සෙනසුරාදා උදැසන 11