අනුෂ්ක හසිනිගෙන් ආදරේ ඉල්ලපු විදිහ දැකලා එකට ගයාන් ඔමී දුන්නු පට්ට ආතල් එකක් මෙන්න